Snöröjning och sandning

Beställning av snöröjning

Styrelsen ansvarar för beställning av sandning och plogning av de vägar och gångvägar som tillhör samfälligheten. 


Snövallar vid infarten

Då det plogas blir det tyvärr vallar förbi varje infart. Snövallarna får du som fastighetsägare själv ta bort ifall du behöver för att passera. Det skulle enligt tidigare stämmo-beslut bli för dyrt att även röja infarten för alla fastigheter.


När kommer snöplogen?

När behovet finns påbörjas snöröjning och sandning så snart det är möjligt. Blir det ont om resurser prioriteras gångvägen till stationen.

På vägarna i Segersäng by ligger ett lager av oljegrus vilket gör att de inte kan vinterunderhållas på samma sätt som asfaltvägar. Exempelvis plogas vägarna först vid ca 10 cm snödjup, annars är risken stor att plogen får fäste i oljegruset och skadar oljegruslagret.

Sandlådor

För halkbekämpning har samfälligheten sju lådor med sand utplacerade i området.


Sandspridare

Samfälligheten har idag en sandspridare för akut sandning vid svår halka innan vår entreprenör hinner ut till oss. 


Bor du vid backe som lätt blir ishalkig ?

Om du bor nära någon av våra backar och kan tänka dig att ta ansvar för en sandspridare och sanda då det blir riktigt isigt för gående eller bilar: maila till info@segersangsby.org.