Våra vägar

Samfälligheten förvaltar 4,28 km väg och 1 km gång- och cykelväg.

Vägarna kantas av öppna diken med vägtrummor under varje fastighetsinfart.


Samfällighetens vägansvar 

Citat ur anläggningsbeslutet 2005-12-14 

Med väg avses här vägbana och anordningar såsom dike, slänt, dagvattenbrunn, trumma, mötesplats, vändplats, vägmärke, skylt, granitpollare vid allmänna vägen, upplysningstavla och vägbelysning. 

Vägarna och gång- och cykelvägen skall hållas farbara för trafik med motorfordon respektive gång- och cykeltrafik året om (barmarksunderhåll och vinterväghållning).


Beläggning

Våra vägar består av ett bärlager och ett slitlager.

Slitlagret är en så kallad "tankbeläggning", vilken är en beläggning som väljs för vägar med låg belastning.

Vid tankbeläggning läggs först bindemedlet bitumen ut och ovanpå det ett lager grus som packas.


Diken

Samfällighetens diken är öppna med en vägtrumma under varje fastighetsinfart. 

För att  dikena ska kunna ta emot stora regnmängder vid skyfall och att vattnet ska flöda fritt  krävs att dikena regelbundet rensas på grov växtlighet, sten och grus. 

De flesta av våra diken slås två gånger per år: runt midsommar och i slutet av sommaren

Fastighetsägarna får gärna kontrollera och rensa vid öppningen till vägtrumman utanför  sin fastighet, vilket också görs på städdagarna. Kvistar från klippning av häck och dylikt måste tas bort ur diket.

Det inte tillåtet att fylla igen delar av diket för att, till exempel, bredda sin infart. 

Infarter och mötesplatser

Infarten till varje fastighet (fram till grindstolparna) ingår i gemensamhetsanläggningen och det är inte tillåtet att utföra förändringar på denna, som till exempel att bredda den eller ändra beläggningen.

Vid vissa infarter har mötesplatser gjorts, dvs de är bredare än andra.

Vägunderhåll

En torr väg är mycket starkare än en blöt.

För att vägarna ska hållas så torra som möjligt behöver dikena därför hållas öppna och vägrenen slutta ner mot diket.

Reparation/återställning

Efter ett antal år, beroende på slitage, behöver