Samfällighetsavgift och tripleplay

Samfällighetsavgiften är för närvarande 300 kr/månad, vilken faktureras kvartalsvis i förskott tillsammans med avgiften för tripleplay.

Avgiften täcker din andel av de kostnader föreningen har för att sköta underhåll av vägar, diken, belysning och våra gemensamma områden.

Förfallodagar för samfällighetsavgiften 

Samfällighetsavgiften faktureras med följande förfallodagar: 

Kvartal 1, jan-mars, faktureras med förfallodag 31 dec.

Kvartal 2, april-juni, faktureras med förfallodag 31 mars.

Kvartal 3, juli-sept, faktureras med förfallodag 30 juni.

Kvartal 4, okt-dec, faktureras med förfallodag 30 sept.


Fakturan

Du får i god tid innan förfallodagen en faktura i brevlådan. Ange fakturanumret vid betalningen.


Förkommen faktura

Om du av något skäl vill betala innan du fått fakturan eller om den förkommit gör du det till bankgironummer 5946-5286 och anger ditt kundnummer som betalare. Kundnumret är husnumret från Småa.


Betalningsvillkor

De villkor som tillämpas vid varje tidpunkt anges på fakturan. Till den som inte betalat i tid skickar föreningen ut en påminnelse. Betalas ändå inte avgiften kommer kravet att gå vidare till Kronofogdemyndigheten för verkställande av debiteringslängd.


Tripleplay

Avgiften för tripleplay  ingår inte i själva samfällighetsavgiften men faktureras samtidigt.

Ägarbyte

Vid ägarbyte måste säljare och köpare sinsemellan lösa vem som ska betala upplupen avgift. Föreningen delar inte fakturan. Se också blanketten för ägarbyte.