Årsstämman

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman, som hålls i maj varje år.

Stämman ska besluta om: 


Val av styrelseledamöter

För att få både förnyelse och kontinuitet i styrelsen är mandattiden två år och vid varje stämma väljs tre eller fyra ledamöter in i styrelsen.

Inför stämman tar valberedningen fram förslag på ordförande och de övriga poster som som ska tillsättas. 

Stämman väljer ordförande vars mandattid är ett år.

Val av revisorer och valberedning

Stämman väljer revisorer och valberedning på en mandattid om ett år  


Motioner

Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast sista februari.

Mejla de/dem till info@segersangby.org


Extra föreningsstämma

En extra föreningsstämma ska hållas om styrelsen kallar till en sådan eller om minst 20 procent av medlemmarna kräver det.


Röstning

Omröstning vid stämman sker normalt med acklamation enligt huvudtalsmetoden, d.v.s en röst per närvarande röstberättigad medlem. 

Behövs omröstning sker den med de röstkort som delas ut vid avprickningen i röstlängden. 


Andelsmetoden

I fråga som har ekonomisk betydelse kan medlem med flera andelar begära röstning enligt andelstals-metoden, vilket ger en röst per andel. 

För närvarande Nynäshamn och Brf Segersängs By (radhusen) som har fler andelar.


Slutna sedlar

Val av förtroendevalda ska det ske med slutna sedlar om någon begär det.


Ej röstberättigad

Den som har en skuld till samfälligheten är inte röstberättigad.


Årsedovisningar och stämmoprotokoll

Klicka för att se årsedovisningar och stämmoprotokoll 


Fullmakt

Enligt § 49 i lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter kan medlems rösträtt utövas genom ombud. Ombud får dock ej företräda mer än en medlem (= fastighet) utöver sin egen röst. 

Regeln gör att en medlem inte kan samla in fullmakter från andra medlemmar och därmed skaffa sig ett avgörande inflytande på sammanträdet.

Ombudet ska ha fullmakt från sin uppdragsgivare. Fullmakten ska vara undertecknad och innehålla uppgifter om vem som är ombudet och vilket sammanträde som fullmakten avser. 


Samäganderätt

Om en fastighet (= en medlem/röst) ägs av två eller flera personer, dvs. två eller flera personer har lagfart på fastigheten föreligger samäganderätt. För att den ena fastighetsägaren ensam ska kunna utöva rösträtt för den samägda fastigheten vid en föreningsstämma fordras att han/hon har fullmakt från den andra fastighetsägaren. Om fullmakt inte presenteras vid stämman faller möjlighet att medverka vid omröstning helt bort för den specifika fastigheten.

Finns fler än en ägare till en fastighet måste alltså alla vara representerade och eniga, eller ha lämnat en fullmakt, för att lämna sin röst. 

Glöm ej fullmakten om inte alla ägare av fastigheten kommer på stämman! 


Samägandekretsar

Ombudsspärren, dvs. att ombudet endast får företräda en medlem utöver sin egen röst, påverkas inte av fullmakt som avser samägandekretsar. 

Detta innebär att om en fastighet 1:5 ägas av personerna A och B kan således A vid stämman företräda fastigheten 1:5 med fullmakt från B utan att detta påverkar hens rätt att även vara ombud för medlemmen C (fastighet 1:6). Vid samägande av fastighet 1:6 krävs fullmakt från båda makarna /samborna för att A ska vara ombud för deras fastighet.