Om föreningen


Samfällighetens ansvarsområde 

Föreningens verksamhet avser förvaltning av vägar, gångväg, belysning, diken, dagvattenbrunnar, grönområden, lekplats samt administration av bredbandsavtal inom gemensamhetsanläggningen Själv ga:1, Segersäng, Nynäshamns kommun, Stockholms län.

Lite avskalat skulle man kunna säga att syftet med samfälligheten är att ansvara för att alla ska kunna ta sig från allmän väg till sin fastighet.


Fakta


Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.


Styrelseledamöterna

Styrelsens medlemmar består av lägst tre och högst sju ledamöter. 

Stämman utser varje år ordförande bland de valda ledamöterna och styrelsen utser inom sig sekreterare samt kassör. 

Vid varje föreningsstämma väljer stämman cirka hälften av ledamöterna så att det blir kontinuitet i styrelsearbetet. Ledamöternas mandatperiod är två år.


Valberedning

Vid årsstämman utses en valberedning på två personer. Det är dock inte tvingande för föreningen att ha en valberedning.

Är du intresserad  av att engagera dig i styrelsen får du gärna tala om det för valberedningen. 


Revisorer

Föreningens två revisorer har till uppgift att granska styrelsens arbete och har ett års mandatperiod. Du kan kontakta revisorn om du har synpunkter på styrelsens arbete. 


Arvoden

Arvode utgår till den som är medlem i styrelsen eller är revisor.


Medlemskap

Varje fastighet i Segersäng by är obligatoriskt medlem i samfälligheten. Anslutning av nya fastigheter sker varefter de tas upp i Länsstyrelsens fastighetsregister.


Gå ur samfälligheten

Att gå ur en samfällighet är i regel inte möjligt, därför måste föreningen vara mycket försiktigt med vad den åtar sig. 

Ingen ska behöva betala en obligatorisk samfällighets-avgift till något som den faktiskt inte har behov av.


Stadgar och anläggningsbeslut

Stadgarna talar om hur föreningen ska organiseras och styras.

Anläggningsbeslutet definierar det fysiska området (karta) och vad som ingår (vägar, diken, belysning etc)

Länk till föreningens stadgar samt anläggningsbesluten.

Föreningen måste även följa Lag 1973:1150 om förvaltning av samfälligheter.


Bidrag

Föreningen får i dagsläget inga bidrag utan enda inkomstkällan är uttaxeringen av samfällighetsavgiften.