Segersängs samfällighetsförening

Om denna hemsida

Syftet med hemsidan är att göra information lättillgänglig för boende i Segersängs samfällighetsförening samt för de som är på väg att flytta in.

Förutom bakgrundsinformation om föreningen läggs här upp kallelser till årsstämmor, årsredovisningar, protokoll samt information om städdagar. Se innehållsförteckningen till vänster.

Högra spalten på denna sida innehåller en lista över inplanerade händelser i föreningen.

Under fliken "Övrigt bra att känna till" finns information som ligger utanför samfällighetsföreningens ansvar men som kan vara bra för Segersängsbon att känna till. Här finns: kartor, ritningar för tillbyggnad, information om närliggande föreningar, med mera.

Inplanerade händelser

Slåtter

I september kommer våra diken klippas

För att kunna utföra arbetet utan avbrott vore det bra om bilar eller andra föremål inte står vid vägkanten och hindrar arbetet.

Tack till dem som redan själva klippt diket vid sin fastighet!


Städdag lördagen 28 september 2019 kl 10.00

Avslutas med korvgrillning på lekplatsen från kl 12.00

Förutom de vanliga städuppgifterna kan fler arbetsuppgifter tillkomma.


Städdag april 2020 kl 10.00-13.00


Årsstämma maj 2020

Tid: kl 19:00

Plats: Ny plats (Fritidshemmet tas bort under 2018)

Motioner till årsmötet ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast februari 2020.

Tänk på att samfällighetens uppdrag är att förvalta samfällighetens gemensamhetsanläggning Själv ga:1, dvs sköta vägar, diken, gatubelysning, lekplats, grönområden, administrera samfällighetsföreningens tripleplay gruppavtal hos Telia samt att hålla god ordning på ekonomin.

Val av nya styrelseledamöter, ordförande, revisorer och ev valberedning kommer att ske på stämman.

Vi har i år ingen valberedning så ni som är intresserade att kandidera kan anmäla er genom att skicka e-post till info@segersangby.org eller kontakta någon i styrelsen för att veta mer.

I år är det fyra ledamöter som har ett år kvar på sin mandatperiod och tre ledamöter som ska väljas nya eller som omval.

Väl mött på stämman!

Styrelsen för Segersängs samfällighetsförening

Bitt, Erik, Helene, Katarina, Lars, Louise och Ronnie


Slåtter

Försommaren 2020