Så skapar du vackra och blomrika miljöer för bin, fjärilar och andra pollinatörer

  • Identifiera de blomrikare vägkanterna och vänta med slåtter av dem till efter mitten av augusti.
  • Övergödda vägkanter med högväxta gräs ska istället slås tidigt och gärna mer än en gång.
  • Forsla bort det avslagna för att få och behålla den magra miljö som gynnar ängsblommorna.
  • Invasiva arter som lupiner hotar mångfalden och bör slås tidigt – gärna flera gånger – och avlägsnas. Man kan också gräva upp dem med rötterna.
  • Undvik att täcka med krossgrus och makadam – det missgynnar många vildbin och blommor.
  • Identifiera, vårda eller skapa nya magra, gärna sandiga, vägkanter och vägslänter. Särskilt de som ligger i varma, väl solbelysta lägen är viktiga för marklevande vildbin och mångfalden.

Ovanstående är kopierat från Naturskyddsföreningens hemsida